Кредит за извозници

КРЕДИТ ЗА
ИЗВОЗНИЦИ

Намена: Поддршка на извозно ориентирани компании преку набавка на основни или обртни средства (минимум 50% за основни средства, сурови ни и материјали а останатите до 50% на сметка на кредитокорисникот). Наменет за ликвидни компании кои се извозно ориентирани и компании со прокети кои подразбираат поголем нето девизен прилив


Карактеристики

Износ на кредитот:

во висина од 70% од реализиран извоз по последна завршна сметка или во тековната година (повисокиот износ се зема како основа), до максимум 15.000 ЕУР

Валута на кредитот:

девизен кредит

Рок на враќање:

до 12 месеци

Рок на користење:

согласно потребите на клиентот,

Начин на враќање:

Еднократно доспевање на крај на периодот со можност за предвремено враќање (целосно или делумно до исплата на целиот износ во предвидениот рок)

Услови

Обезбедување:

Согласно Каталогот за обезбедување и политиката на Банката*

Минимално прифатливо обезбедување:

За износ до 50.000 ЕУР во денарска противвредност минимално обезбедување може да служи нотарска меница или солемнизиран договор за кредитна изложеност, со извршни клаузули

Каматни стапки

Каматна стапка:

Согласно Одлуката за политиката на каматни стапки на Банката намалена за 1 процентен поен

Провизија:

Еднократна провизија согласно Тарифата за надоместоци и услуги на Банката (во моментот 0,5% еднократно, миинимум 3.000 денари, максимум 150.000 денари за кредити обезбедени со хипотека над недвижност и залог на подвижни предмети и до 2% еднократно, минимум 3.000 денари за останато обезбедување, освен депозитно обезбедување)

Останати провизии:

2.000 денари манипулативен трошок за одобрено барање

Валута на кредитот:

реализацијата и наплатата на кредитот се вршат согласно Одлуката за политика на каматни стапки на Банката