Гаранциско работење

ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ

Банкарската гаранција претставува единствен и најсигурен инструмент за обезбедување на плаќање помеѓу деловните субјекти, како неотповиклива обврска на Банката (во писмена форма) да плати одреден износ на пари, во случај не неизвршување на обврските што се договорени помеѓу двата субјекти.

Како налогодавач и корисник на банкарските гаранции може да се јават правни и физички лица.

Видови гаранции кои ги издава Стопанска Банка а.д. Битола

ГАРАНЦИИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО – ПЛАТЕЖНИ ГАРАНЦИИ

 • Платежна гаранција за набавка на стока / извршување на услуга
 • Царинска гаранција (општа и поединечна)
 • Кредитна гаранција
 • Гаранција за обезбедување на плаќање на даночни обврски
 • Гаранција за обезбедување на плаќање на комуналии и закупнини
 • Гаранција за издавање на ТIR карнети и обезбедување на обврски кон IATA
 • Гаранција за обезбедување на обврски на субјект различен од Налогодавачот т.е. за потенцијално преземање на долг од деловни односи меѓу други субјекти, независно од карактерот на обврската (колатерална гаранција)

ЧИНИДБЕНИ ГАРАНЦИИ

 • Лицитациона / тендерска гаранција
 • Гаранција за добро (квалитетно) извршување на работата (договорот)
 • Гаранција за поврат на аванс (авансна гаранција)
 • Гаранција за обврски во гарантен период
 • Останати видови на гаранции согласно барањето и потребите на клиентот

што е потребно за издавање на ностро банкарски гаранции

 • Да имате отворено денарска и девизна сметка во Стопанска Банка а.д. Битола
 • Барање за издавање
 • Документарен основ за издавање на гаранцијата (договор, про-фактура, фактура, нарачка, тендерска документација или друг документ кој ја одразува комерцијалната зделка)
 • Соответно обезбедување


ЛОРО банкарски гаранции

Стопанска банка а.д. Битола за своите клиенти ги врши и следните лоро гаранциски услуги:

 • Консултативно советодавна
 • Прием на гаранции преку SWIFT или од корисникот во оригинал и идентификација на автентичност на потписи;
 • Нотификација – проследување на гаранцијата до корисникот;
 • Проследување на барање за наплата по лоро гаранција од корисникот до Банката гарант, заедно со придружната документација.


ПРОВИЗИИ И ТРОШОЦИ

Во зависност од видот на гаранцијата, обезбедувањето и валутата почнувајќи од 0,15% тромесечно, минимум 1.500,00 денари, согласно Тарифата за надоместоци на Стопанска Банка а.д. Битола