Орочени депозити

Орочени девизни депозити

Редовното штедење се однесува на сите видови депозити во странска валута.

  • Периоди на штедење - по видување, 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 24, 25 и 36 месеци.
  • Пресметка на камата -  годишно, со фиксни или променливи годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционална метода
  • Каматата се исплаќа во истата валута како депозитот
  • Исплата на камата:
    • на крајот на периодот, со месечна пресметка на каматата која се додава на главниот влог
    • месечна исплата на каматата на трансакциска сметка по барање на клиентот

•  Предвремено разорочување: 

  - Повлекување на депозитот пред претходно поставениот период на штедење (предвремено разорочување).   

  - Предвременото разорочување е строго регулирано и лимитирано со интерни процедури. Во случај на предвремено разорочување се исплаќа каматата по видување за целиот влог.

  - Надомест:  фиксен износ од 1.000,00 ден

                                                           Орочени девизни депозити
Валута по
видување
 1
месец
3
месеци
6
месеци
12
месеци
13
месеци
24
месеци
25
месеци
36 
месеци
ЕУР 0.00% 0.01% 0.01% 0.05% 1.30% 1.40% 1.70% 2.10% 2.40%
УСД 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.05% / 0.10% / 0.30%
ЦХФ 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%   0.01%   0.01%
АУД 0.00% 0.10% 0.10% 0.30% 0.50%   0.60%  0.70%
ЦАД 0.00% 0.05% 0.09% 0.15% 0.17%   1.00%  1.30%
Други 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%   0.01%  0.01%

**Доколку референтната каматна стапка има негативна вредност, во пресметката на номинална каматна стапка ќе се земе со вредност 0