Депозит на 14 месеци

Критериуми
Минимален задолжителен влог: 600.000,00 МКД
Валута:  МКД
Рок на орочување: 14 месеци
Каматна стапка: фиксна
14 месеци 3.30%

Исплата на камата: 

На крај на период

Месечно

Можност за автоматско преорочување  Нема можност за автоматско преорочување. По доспевање, средствата се пренесуваат на трансакциската сметка на вложувачот.
Можност за предвремено разорочување:  Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост, каматата која е веќе исплатена се задржува од главнината и се наплаќа надомест за предвремено раскинување на влог. На Вложувачот му се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.
Задолжителни производи: Мобилна апликација Банк2Го