Денарски депозити

Орочени денарски депозити за домашни и странски правни лица со фиксна каматна стапка

Орочување

Годишна декурзивна фиксна каматна стапка

1 месец

1,20%

3 месеци

1,50%

6 месеци

2,00%

12 месеци 2,30%

15 месеци

2,50%

24 месеци

3,00%

25 месеци

3,10%

36 месеци

3,25%

60 месеци

3,40 %
Орочени ненаменски денарски депозити со девизна клаузула за домашни и странски правни лица со фиксна каматна стапка

Орочување

Годишна декурзивна фиксна каматна стапка

1 месец

0,50%

3 месеци

0,70%

6 месеци

1,00%

12 месеци 1,30%

15 месеци

1,50%

24 месеци

2,00%

25 месеци

2,10%

36 месеци

2,25%