Акционери

Акционери со учество над 5% од акциите, со право на глас, со состојба на 31.12.2022 година е следната:

Акционер Учество во вкупниот број на обични акции во %
Пелистерка АД Скопје, заедно со поврзаното лице ТИМОХ ДОО Скопје  21,85%