Менаџерски тим

Сузанка Здравева

Директор на Сектор за правни работи и управување со кабинет на УО.

тел.: (02) 30 87 291

е-пошта: suzanka.z@stbbt.com.mk

Наталија Мицковска

Директор на сектор за работа со правни лица

тел.: (02) 30 87 253

е-пошта: natalija.m@stbbt.com.mk

Весна Дацева

Директор на сектор за работа со физички лица

тел.: (02) 30 87 254

е-пошта: vesna.da@stbbt.com.mk

Живко Атанасов

Директор на Секторот за организација и ИТ

тел.: (02) 30 87 270

е-пошта: ZIVKO.A@stbbt.com.mk

Менде Мицевски

Директор на Сектор за ризици

тел.: (047) 207 515

е-пошта: mende.m@stbbt.com.mk

Наташа Савова

Директор за маркетинг

тел. 070 294 271; 02/308 7265

е-пошта: natasha.s@stbbt.com.mk

Владимир Алтипмарков

Директор на сектор за управување со имот и безбедност

тел.: (047) 207 546

е-пошта: vladimir.a@stbbt.com.mk

Јасмина Диневска

Директор на сектор за процесирање

тел.: (047) 20 75 97

е-пошта: jasmina.d@stbbt.com.mk

Наталија Михајлоска

Директор на Сектор за внатрешна ревизија.

тел.: (02) 30 87 279

е-пошта: Natalija.mi@stbbt.co.mk