МЕДИПЛУС ЗА
СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИМедиплус стоматолошки - карактеристики

НАМЕНА

За медицински услуги во Клиничка болница „Аџибадем Систина“ . Средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот од каде директно се префрлаат на сметка на Клиничка болница „Аџибадем Систина“ согласно про-фактурата на услугата

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

 2.000,00 ЕУР

   

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 24 месеци (во зависност од износот)

 • 12 месеци - за износи до 1.000,00 ЕУР
 • 24 месеци - за износи од 1.001,00 ЕУР - 2.000,00 ЕУР


Трошок за аплицирање за кредит - 200,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • 0,5% од износот

Трошок за предвремена отплата

 • 0%

Медиплус стоматолошки - услов

 • ДТИ показател* не поголем од 50%
 • за вработени платата не е задолжително да се прима на ТРС во Банката
 • за пензионери задолжително е пензијата да се прима на нТРС во Стопанска банка а.д. Битола
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот за вработени и максимум 75 години на денот на достасување на кредитот за пензионери


*Под показател ДТИ се подразбира односот помеѓу износот на вкупни обврски на клиентот физичко лице врз основа на кредитни изложености на банки и штедилници на месечна основа и вкупниот месечен приходМедиплус стоматолошки - каматни стапки

КАМАТНА СТАПКА

0,00%

Медиплус стоматолошки - останато

Инструменти за обезбедување:

 • Меница и менична изјава, административна забрана на плата*


*Банката има право по свое видување да побара дополнително обезбедување. Доколку политиката на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е солемнизација на договорот со извршни клаузули