МЕДИПЛУС
КРЕДИТ

Денарски кредит за останати медицински услуги во клиничката болница „Аџибадем систина“, средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот од каде директно се префрлаат на сметка на клиничката болница „Аџибадем систина“ согласно про-фактурата за услугата.

Карактеристики

Намена:

Денарски кредит за останати медицински услуги во клиничката болница „Аџибадем систина“, средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот од каде директно се префрлаат на сметка на клиничката болница „Аџибадем систина“ согласно про-фактурата за услугата;

Максимален износ:

согласно потребите на клиентот

РОК НА ВРАЌАЊЕ

  • до 60 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - без надомест

Провизија за одобрен кредит

  • 1.000,00 МКД за кредити до 120.000,00 МКД
  • 1,5 од износот за кредити над 120.000,00 МКД

Услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) за ВИП ПАКЕТ
  • кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за РЕГУЛАР ПАКЕТ
  • можност за вклучување на кокредитобарател
  • старосна граница - максимум 70 години на денот на достасување на кредитот

Каматни стапки

ВИП ПАКЕТ

- 8,5% фиксна во првата година

- 10,90% прилагодлива во останатиот период

РЕГУЛАР ПАКЕТ

- 11% прилагодлива

Останато

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име