МЕДИПЛУС BABY
- Пакет за породувањекарактеристики

НАМЕНА

За медицински услуги во Клиничка болница „Аџибадем Систина“ . Средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот од каде директно се префрлаат на сметка на Клиничка болница „Аџибадем Систина“ согласно про-фактурата на услугата


МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

 4.000,00 ЕУР

   

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 48 месеци (во зависност од износот)

 • 12 месеци - за износи до 1.000,00 ЕУР
 • 24 месеци - за износи од 1.001,00 ЕУР - 2.000,00 ЕУР
 • 36 месеци - за износи од 2.001,00 ЕУР - 3.000,00 ЕУР
 • 48 месеци - за износи од 3.001,00 ЕУР - 4.000,00 ЕУР


Трошок за аплицирање за кредит - 200,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • 0,5% од износот

Трошок за предвремена отплата

 • 0%

услови

 • кредитоспособност од 1/2 (рата/плата)
 • платата не е задолжително да се прима на ТРС во Банката
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

каматни стапки

0,00%

останато

Инструменти за обезбедување:

 • Меница и менична изјава, административна забрана на плата


Банката има право по свое видување да побара дополнително обезбедување