Kriteret
Depozitimi i detyrueshëm minimal: 100,00 euro
Valuta: EUR
Afati: 15 muaj
Lloji i normës së interesit: fiks
Pagesa e interesit: me parapagim, në ditën e depozitimit
Mundësia për ndërprerjen e afatit: Deponuesi nuk mund të disponojë me depozitën e kursimit para skadimit të afatit të kontraktuar. Në rast të nevojës së Deponuesit, mund të parashtrohet kërkesë me shkrim për ndërprerjen e afatit të mjeteve në raste të jashtëzakonshme dhe në raste urgjente, në atë rast Banka do ta ndërpresë afatin e depozitës, duke ia paguar Deponuesit dallimin, të reduktuar për normën e parapaguar, do t’i arkëtojë kompensim për ndërprerjen e afatit të depozitës, ndërsa klienti do të merr interes me të parë deri në ditën e ndërprerjes së parakohshme të afatit të depozitës.

Afati i depozitës Norma e interesit*
EUR 15 muaj 1,50%

Vërejtje: Ky lloj i depozitës nuk mund të shfrytëzohet si sigurim për kredi

* Norma e interesit është fikse dhe i referohet tërë periudhës së afatit të depozitës

Norma e interesit në nivel vjetor është 1,20%