MARRËVESHJE PËR LIMIT KORNIZË


karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE:

në bazë të aftësisë kreditore të kredimarrësit, bashkë-kredimarrësit e cila duhet të jetë deri në 1/2 e të ardhurave mujore.

AFATI I KTHIMIT:

- deri në 180 muaj

KOMISION – për tërë periudhën e kohëzgjatjes së Marrëveshjes për limit kornizë - 0,10% (minimum 5.000,00 MKD, ndërsa maksimum 100.000,00 MKD)

kushtet

  • aftësi kreditore prej 1/2 (kësti/paga)

INSTRUMENTE PËR GARANCI:

ndalesë administrative të pagës, kambial me deklaratë kambiale, hipotekë të patundshmërive me vlerë të minimum 2:1 nga shuma e kornizës, polica e sigurimit e lidhur në dobi të Bankës ose depozitë në para

të tjera

* në rast se me kërkesën për kornizë/limit aplikohet për kredi banesore/kredi për blerjen e hapësirës afariste, afati mund të jetë deri në 360/240 muaj

* * Në Marrëveshjet detyrimisht do të qëndrojë klauzolë për anulim