Posti i tarifës Lloji i shërbimit Baza për llogaritje Shuma e kompensimit
II QARKULLIMI I PAGESAVE NË VEND
   

1.

QARKULLIMI I PAGESAVE ME PARA NË DORË
1.1. Depozitime (Pagesa) me para në dorë Shuma Pa kompensim deri në ora 12.00, pas orës 12.00 - 30 den.
1.2. Depozitime (Pagesa) me para në dorë nga persona juridik të cilët nuk kanë LLT në këtë Bankë Shuma 0,5%, minimum 100 den.
1.3. Depozitime (Pagesa) me para në dorë drejt llogarive të Stopanska banka sh.a. Manastir Urdhri Pa kompensim
1.4. Depozitime (Pagesa) me para në dorë MKD  monedha në shumë prej 1.000 denarë Shuma 1%
1.5. Pagesa me para në dorë Shuma 0,35%, minimum 50 den.
1.6. Pagesë me para në dorë nga llogari me dedikim të zyrave të autorizuara të këmbimit Shuma Pa kompensim
2.
QARKULLIMI I PAGESA PA PARA NË DORË
2.1. Pagesa pa para në dorë në dobi të llogarive tjera të transaksionit    
  Në këtë Bankë Urdhri 20 den. për urdhra deri në 10.000 denarë, 30 den. për urdhra mbi 10.000 denarë
  Drejt klientëve të cilët nuk kanë llogari të transaksionit në këtë Bankë nëpërmjet SPNK Urdhri 35 den. për urdhra deri në 10.000 denarë, 45 den. për urdhra mbi 10.000 denarë
  Drejt klientëve të cilët nuk kanë llogari të transaksionit në këtë Bankë nëpërmjet SPNM Urdhri deri në ora 12

Urdhri pas orës 12

230 den.

250 den.

2.2. Pagesa pa para në dorë në dobi të llogarive tjera të transaksionit duke përdorur shërbimin e-banking    
  Në këtë Bankë Urdhri 7 den.  për urdhra deri në 10.000, 11 den. për urdhra mbi 10.000 denarë
  për klientë të cilët nuk kanë llogari të transaksionit në këtë Bankë nëpërmjet SPNK Urdhri 13 den. për urdhra deri në 10.000 denarë, 18 den. për urdhra mbi 10.000 denarë
  për klientë të cilët nuk kanë llogari të transaksionit në këtë Bankë nëpërmjet SPNM Urdhri 100 den.
2.3. Përpunimi i urdhrit PP53 për pagë    
  në këtë bankë – nëpërmjet SPNK – nëpërmjet SPNM urdhër urdhër urdhër 5 den., 15 den., 80 den.
2.4. Përpunimi i urdhrit PP53 për pagë duke e përdorur shërbimin e-banking    
  në këtë bankë – nëpërmjet SPNK urdhër urdhër urdhër 4 den., 12 den., 60 den.
2.5. Administrimi i LLT   Pa kompensim për llogari me dedikim të zyrave të autorizuara të këmbimit
  Me qarkullim 1-300.000,00 den. Llogaria 190.00 den. në muaj dekursive
  Me qarkullim 300.001,00-500.000,00 den. Llogaria 300.00 den. në muaj dekursive
  Me qarkullim 500.001,00-1.000.000,00 den. Llogaria 400.00 den. në muaj dekursive
  Me qarkullim 1.000.001,00-3.000.000,00 den. Llogaria 600.00 den. në muaj dekursive
  Me qarkullim mbi 3.000.000,00 den. Llogaria 1000.00 den. në muaj dekursive

Pa aktivitet gjatë rrjedhës së muajit Llogaria 25.00 den. në muaj

Qarkullim pa detyrime në periudhën prej dy vitesh (përveç qarkullimit në bazë të komisioneve) Llogaria 300.00 den. në muaj
2.6. Administrimi i llogarisë për Këshillin shtëpiak Llogaria 100 den. në muaj dekursive me mbi 100 llogari të hyrjeve përveç llogarisë themelore
2.7. Pjesëmarrësit indirekt në SPNM   1,000.00 den. në muaj dekursive
2.8 Mirëmbajtja e llogarisë me dedikim për të hyra sipas marrëveshjeve (llogari escrow) Marrëveshja 6,000.00 den. në muaj dekursive
2.8.1.

Komision për njoftim me SMS


*Paketi А përfshin *transaksioni i kryer me kartë, shuma dhe vendi ku është bërë transaksioni *njoftim për afatin e kartës dhe ku mund të merret e njëjta *interesi i maturuar i depozitës *i maturuar, i papaguar


Paketi А 50,00 den. në muaj
2.9 Mirëmbajtja e këmbimit të sigurt të të dhënave nëpërmjet skedarëve me Ministrinë për punë dhe poltikë sociale Skedari den.4.600,00 –huazimi do të jetë në fund të çdo muaji
3. HAPJA E LLOGARISË SË TRANSAKSIONIT Llogaria
3.1. Hapja e LLT Llogaria Pa kompensim
3.2. Hapja e LLT me dërgesë urgjente Llogaria 160 den.
4. MBYLLJA E LLOGARISË SË TRANSAKSIONIT Llogaria 1.000 den.
5.
MBYLLJA E LLOGARISË SË TRANSAKSIONIT NË BAZË TË LIGJIT
  Pa kompensim
6.
PUNË TË TJERA NË QARKULLIMIN E PAGESAVE
6.1. Dërgimi i ekstraktit nëpërmjet faksit Faqe 100 den.
6.2. Përdorimi i pagesave nga akreditivat dokumentare Qarkullimi  debitor 0.20%
6.3. Realizimi i vendimeve gjyqësore, obligacioneve dhe vendimeve përmbaruese Vendimi gjyqësor, obligacioni, vendimi ose urdhri 1.200 den. + 50 den. nga principali
500 den. TRD për persona fizik
6.3.1. Realizimi i urdhrit nga përmbaruesi Urdhri 1.200 den. + 50 den. nga principali
6.3.2. Kërkesa e parashtruar për realizimin e obligacionit   500 den.
6.3.3. Realizimi i pjesshëm i vendimeve Vendimi gjyqësor, obligacioni, vendimi ose urdhri den. 50 për çdo arkëtim të pjesshëm
6.3.4. Lëshimi i kopjes nga vendimi për arkëtim të detyruar Vendim, urdhër, dokument ekzekutiv 100 den. deri në 3 faqe + 10 den. për çdo faqe vijuese
6.4. Realizimi i urdhrit të pranimit   1000 den.
6.5. Lëshimi i pasqyrës mbi gjendjen e llogarisë sipas ditëve - kartelë Pasqyrë 300 den.
6.6. Vërtetim për aftësi paguese Vërtetim 300 den.
6.7. Shtypja e ekstraktit Ekstrakt 10 den.
6.8. Kopje e ekstraktit për vitin rrjedhës Ekstrakt 20 den.
6.9. Kopje e ekstraktit për vitin e kaluar sipas llogarisë përfundimtare Ekstrakt 150 den.
6.10. Kopje e ekstraktit të llogarisë së mbyllur Ekstrakt 500 den.
6.11. Kopje e urdhrit nga viti rrjedhës Urdhri 150 den.
6.12. Kopje e urdhrit nga vitet e kaluara sipas llogarisë përfundimtare Urdhri 500 den.
6.13. Paraqitje për bllokim Urdhri 250 den.
6.14. Paraqitje për zhbllokim Urdhri 250 den.
6.15. Këmbimi i bankënotave të dëmtuara (parave) Vlera e bankënotës 10%, minimum 10 den. për bankënotë
6.16. Kompensim për çelës të humbur të kutisë Çelës 200 den.
6.17. Urdhër i përhershëm për transferim në llogari vetjake në banka tjera vendore Urdhri 20 den.
6.18. Lëshimi i pasqyrës së llogarisë sipas ditëve-kartelë për obligues mujor, tremujor dhe vjetor të TVSH-së, për çdo klient-llogarinë në deviza dhe në denarë Kartelë për llogaritë e klientëve 150 den., përveç nga llogari pa qarkullim, dhe llogari me dedikim për zyrat e këmbimit pa kompensim
6.19. Raporte me kërkesë të klientit Raport 200 den. për faqe
6.20. Tërheqja e urdhrit nga SPNK me kërkesë të klientit Shuma për urdhër 100 den.
7. CERTIFIKATE DIGJITALE ELEKTRONIKE
7.1. Deponues të Bankës    
  Certifikata të SPNM:    
  Besnik K2 për 2 vjet Certifikata PKI token 3.190 den.
  Besnik Pro 2 për 2 vjet Certifikata PKI token 3.390 den.
  Besnik K2 për 3 vjet Certifikata PKI token 3.920 den.
  Besnik Pro 2 për 3 vjet Certifikata PKI token 5.710 den.
7.2. Zyra lokale e regjistrimit të SPNM për të gjithë kërkuesit e tjerë të certifikatave
  Certifikata të SPNM:    
  Besnik K2 për 2 vjet Certifikata PKI token 3.390 den.
  Besnik Pro 2 për 2 vjet Certifikata PKI token 4.360 den.
  Besnik K2 për 3 vjet Certifikata PKI token 3.920 den.
  Besnik Pro 2 për 3 vjet Certifikata PKI token 5.710 den.
  Certifikatë e rinovuar i SPNM:    
  Besnik K2 për 2 vjet Certifikata PKI token 1.850 den.
  Besnik Pro 2 për 2 vjet Certifikata PKI token 3.120 den.
  Besnik K2 për 3 vjet Certifikata PKI token 2.580 den.
  Besnik Pro 2 për 3 vjet Certifikata PKI token 4.370 den.
7.3. Zhbllokimi i certifikatës Certifikata PKI token 300 den.Pa kompensim