Kriteret
Shuma e detyrueshme e depozitimit në muaj 600,00 MKD
Depozitimi maksimal i përgjithshëm i  një partie deri në 12.000.000,00 MKD
Valuta MKD
Afati deri në 36 muaj
Pagesa e interesit Interesi llogaritet dhe paguhet në llogari të posaçme një herë në vit, pas kalimit të 12 muajve nga depozitimi fillestar ose 12 muaj nga interesi i parapaguar
Kryerja e depozitimeve
  • Mundësi për depozitime mujore me urdhër të përhershëm
  • Mundësi e depozitimeve të pakufizuara plotësuese
  • Mjetet e depozituar në mënyrë plotësuese i shtohen shumës së depozituar dhe në shumën e përgjithshme llogaritet interesi nga momenti i depozitimit deri në momentin e maturimit të depozitës
  • Në rast se 3 muaj një pas një nuk bëhet depozitimi i shumës minimale mujore llogaritet normë e rregullt e interesit, në përputhshmëri me afatin
   Mundësia e ndërprerjes së parakohshme të afatit

   Pas skadimit të 13 muajve, pas të cilit merret interesi për afatin prej 12 muajsh, respektivisht interesi + shtesa fikse për afat më të gjatë apo të barabartë me 24 ose 36 muaj

   Ndarja e shtesës fikse E drejta për shtesë fikse vlen për depozitat, të cilat mbeten me afat deri në datën e fundit të maturimit
   Kredi me depozitë Para skadimit të 13 muajve, nëse klienti ka nevojë për paratë, Banka mund të ofrojë kredi të siguruar me të njëjtën depozitë

    

   Valuta

   Normë e ndryshueshme e interesit vitin e parë

   Shtesë fikse

   24 muaj

   36 muaj

   MKD

   1.40%

   1,10%

   1,60%