Kriteret
Shuma e detyrueshme e depozitimit në muaj 10,00 EUR
Depozitimi maksimal i përgjithshëm i  një partie deri në 200.000,00 EUR
Valuta EUR
Afati deri në 36 muaj
Pagesa e interesit Interesi llogaritet dhe paguhet në llogari të posaçme një herë në vit, pas kalimit të 12 muajve nga depozitimi fillestar ose 12 muaj nga interesi i parapaguar
Kryerja e depozitimeve
  • Mundësi për depozitime mujore me urdhër të përhershëm
  • Mundësi e depozitimeve të pakufizuara plotësuese
  • Mjetet e depozituar në mënyrë plotësuese i shtohen shumës së depozituar dhe në shumën e përgjithshme llogaritet interesi nga momenti i depozitimit deri në momentin e maturimit të depozitës
  • Në rast se 3 muaj një pas një nuk bëhet depozitimi i shumës minimale mujore llogaritet normë e rregullt e interesit, në përputhshmëri me afatin
Mundësia e ndërprerjes së parakohshme të afatit

Pas skadimit të 25 muajve, respektivisht interesi + shtesa fikse për afat më të gjatë apo të barabartë me 24 ose 36 muaj

Ndarja e shtesës fikse E drejta për shtesë fikse vlen për depozitat, të cilat mbeten me afat deri në datën e fundit të maturimit
Kredi me depozitë Para skadimit të 25 muajve, nëse klienti ka nevojë për paratë, Banka mund të ofrojë kredi të siguruar me të njëjtën depozitë

 

Valuta

Normë e ndryshueshme e interesit vitin e parë

Shtesë fikse

24 muaj

36 muaj

EUR

0.70%

0,60%

0,90%