Кредит за реновирање

наменски за реновирање на станбен или деловен простор – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот од каде директно се префрлаат на сметката на изведувачот/ите според доставена фактура, 30% од износот на кредитот може да се користи без доставување на документација (односно ненаменски)


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

до 1.800.000,00 МКД / 30.000,00 ЕУР

РОК НА ВРАЌАЊЕ

-до 180 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1,5% за неприметели на плата преку СТББТ
  • 1% за приматели на плата преку СТББТ

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

каматни стапки

променлива референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п. за денарски кредит со девизна клаузула

*10,99% СВТ за износ на кредит од 1.800.000 МКД, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п. ), рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 1,50%     

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

променлива каматна стапка составена од 1М Еурибор + 8 п.п. за денарски кредит

*8,10% СВТ за износ на кредит од 30.000 ЕУР, променлива каматна стапка (1М Еурибор + 8,00 п.п. ), рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 1,50% 

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.