Кредит за пензионери

Потрошувачки
кредит за пензионери

 • ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот)
 • за рефинансирање во банката
 • за рефинансирање во други банки

карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

Согласно кредитната способност на Барателот за кредит

Максимален износ на кредит - до 600.000,00 МКД

РОК НА ВРАЌАЊЕ

 • до 95  месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:

 • 1,5% за ненаменски кредити
 • 0,75% за рефинансирање во Банката
 • 0% за рефинансирање во други банки

услови

 • ДСТИ показател не поголем од 55% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДСТИ показател не поголем од 50%
 • За сите баратели кои имаат ДСТИ показател над 33%, а немаат имот на свое име, потребно е задолжително вклучување на една од наведените опции:
  - Кокредитобарател, за ДСТИ показателот да изнесува до 33%;
  - Авалист/ Гарант платец со имот на свое име;
  - Жирант на кредит со ДСТИ показател до 50%

каматни стапки

КАМАТНА СТАПКА :

  Период на фиксна каматна стапка Период на променлва каматна стапка
до 2-та година по 2-та година
Кредит 7.20% НРКС+ 7 п.п., но не пониска од 9%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

до 70 годишна возраст до 75 годишна возраст
до 300.000,00 ден - меница и менична изјава, со авалист
над 300.001,00 ден - меница, менична изјава и 1 кредитоспособен жирант вработено лице или пензионер со пензија во Банката или во замена за жирантот задолжителна солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули со имот или гарант платец со имот.
до 300.000,00 ден -солемизација со гарант платец
над 300.001,00 ден - солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули со имот или гарант платец со имот.