КРЕДИТ ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

наменски: за купување на недвижен имот деловен простор според доставен преддоговор за купопродажба или за рефинансирање на кредити за набавка на деловен простор од други Банки


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество

40% сопствено учество / можност без учество со вредност на хипотека од 2/1

РОК НА ВРАЌАЊЕ

- до 240 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1,5% за неприматели на плата преку СТББТ
  • 1% за приматели на плата преку СТББТ
  • 0,5% за рефинансирање

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

каматни стапки

  • променлива, составена од референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата+ 8 п.п. за денарски кредит со девизна клаузула                                     и за  денарски кредит составена од 1М Еурибор + маргина за кредити со девизна клаузула + 8 п.п

останато

а/доколку физичкото лице кое го купува деловниот простор го купува со намера да обавува деловни активности во него-целокупното работење на правното лице да се остварува преку СТББТ

б/доколку физичкото лице кое го купува деловниот простор го купува со намера за издавање под закуп, приливот под тој основ мора да биде на трансакциска сметка на кредитокорисникот во СТББТ

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.