Кредит за купување на станбен или деловен простор

од компанија/инвеститор или нивни поврзани субјекти кои имаат депозити во банката над 60.000.000,00 денари, наменет за вработени во фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат депозити во банката над 60.000.000,00 денари и корисници на услугата персонално банкарство


карактеристики

Наменски:

За купување на недвижен имот-стан/куќа или деловен простор според доставен преддоговор за купопродажба


МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

Според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество


СОПСТВЕНО УЧЕСТВО:

25% сопствено учество / можност без учество со вредност на хипотека 2/1, од кои задолжително предметот на купопродажба/ за кредити за рефинансирање не е потребно сопствено учество


РОК НА ВРАЌАЊЕ: 

до 360 месеци


Трошок за аплицирање на кредит

  • 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит -

  • 1% на одобрениот износ


Трошок за предвремена отплата:

  • без надомест  за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец
  • 3% од главницата на кредитот што предвреме се уплаќа, за износ над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот

услови

  • Кредитоспособност 55% рата/плата
  • Можност за вклучување  еден или повеќе ко-кредитобаратели
  • Старосна граница - максимум 75 години на денот на достасување на кредитот
  • Задолжително префрлување на личниот приход преку Банката


ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Меница и менична изјава, административна забрана на плата/траен налог за пензионери, полиса за осигурување на недвижен имот винкулирана во корист на Банката и едно од понудените две опции:

1/ учество од минимум 25% и хипотека на стан или куќа или деловен простор (предмет на купопродажба)

2/ хипотека на недвижен имот во сооднос 2:1 од износот на кредитот, од кои задолжително предметот на купопродажба


ПРОМОТИВНО БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА

каматни стапки

2,90% фиксна каматна стапка во првите три години (годишно) во случај на редовна отплата т.е. најдоцна до  30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

3,90% фиксна каматна стапка во четвртата и петтата година (годишно) во случај на редовна отплата т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

5,90% фиксна каматна стапка од шестата до десетата година (годишно) во случај на редовна отплата т.е најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

6,95% прилагодлива каматна стапка по десетата година, доколку кредитокорисниците  редовно ги сервисираат обврските по кредитот т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

7,630% прилагодлива каматна стапка, доколку кредитот не се отплатува редовно т.е. кредитокорисникот доцни со плаќање на еден или повеќе ануитети

останато

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ:

  • кредитна картичка со лимит во висина од најмалку 1 плата 
  • дозволено пречекорување по ТРС во висина од најмалку 1  плата