Кредит со залог на депозит / комбинирано обезбедување

Кредит со залог на депозит и комбиниран колатерал 


карактеристики

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

нема ограничување

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 0,5% од износот на кредитот, максимум 15.000,00 денари

Трошок за предвремена отплата - 0%

услови

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

  • Паричен депозит во иста валута како валутата на кредитот, со рочност еднаква или поголема од рочноста на кредитот
  • Договор за владетелски залог
  • Меница и менична изјава (само за кредити обезбедени со 103% депозит и помалку)
  • За висина на депозит од најмалку 75% од кредитот, потребно е вклучување  на хипотека на недвижен имот (станбен и деловен простор изградени или во градба и градежно земјиште ) со 100% ефективна вредност на покритие од остатокот на кредитот кој не е обезбеден со депозит

каматни стапки

КАМАТНИ СТАПКИ:

*3,47% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, со каматна стапка 2,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот, рок на отплата 360 месеци, провизија за одобрен кредит 0,1% од износот на кредитот

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Висина на депозит  Каматна стапка на денарски / девизен кредит
за непримателина плата / пензија во банката за примателина плата / пензија во банката
130% депозит од износот на кредитот  1,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот 1,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
115% депозит од износот на кредитот 1,50 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
110% депозит од износот на кредитот 2,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
103% депозит од износот на кредитот 3,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
75% депозит од износот на кредитот 2,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот

останато

Начин на враќање:

1/ со месечна отплата на еднакви ануитети

2/ со месечна отплата на камата, и отплата на вкупниот долг одеднаш на крај на периодот

3/ отплата на каматата и вкупниот долг одеднаш на крај на периодот