Кредит со комбиниран колатерал
(депозит и хипотека на недвижен имот)

наменет за вработени во фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат учество во Банката над 60.000.000,00 денари


карактеристики

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

нема ограничување

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 300,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 0,1% од износот на кредитот, максимум 6.000,00 денари

Трошок за предвремена отплата - 0%

услови

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

  • Минимум 75% паричен депозит во иста валута како валутата на кредитот, со рочност еднаква или поголема од рочноста на кредитот
  • Хипотека на недвижен имот ( станбен и деловен простор изградени или во градба и градежно земјиште ) со 100% ефективна вредност на покритие од остатокот на кредитот кој не е обезбеден со депозит

каматни стапки

  • висина на депозит - минимум 75% депозит од износот на кредитот
  • променлива каматна стапка - 2,00% над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот

*3,47% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, со каматна стапка 2,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот, рок на отплата 360 месеци, провизија за одобрен кредит 0,1% од износот на кредитот, максимум 6.000,00 денари

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

Начин на враќање:

1/ со месечна отплата на еднакви ануитети

2/ со месечна отплата на камата, и отплата на вкупниот долг одеднаш на крај на периодот