KREDI PËR VETURË

me dedikim, për blerje të veturës së re


karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE

në bazë të shumës së pro-faturës së dorëzuar për blerje të veturës, të reduktuar për shumën e pjesëmarrjes vetjake

a/ 25% PJESËMARRJE VETJAKE për kërkues të kredisë, të cilët marrin pagën nëpërmjet STBBT (tanimë e merr pagën ose me deklaratë se në afat jo më shumë se 45 ditë pagën do ta transferojë nëpërmjet STBBT)

b/ 30% PJESËMARRJE VETJAKE për kërkues të kredisë, të cilët nuk e marrin pagën nëpërmjet STBBT

AFATI I KTHIMIT – deri në 84 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 MKD

Komision për kredinë e miratuar

  • 1% për klientë të bankës
  • 1,5 % për klientët tjerë

   kushtet

   • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga) për kërkues të kredisë të punësuar në SP, institucione buxhetore ose financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën, të cilët e marrin pagën/pensionin nëpërmjet STBBT ose do të nënshkruajnë deklaratë se në afat jo më të gjatë se 45 do ta transferojnë pagën/pensionin nëpërmjet STBBT
   • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

   normat e interesit

   7,26% - kredi në denarë me klauzolë në deviza (për kërkues të kredisë të cilët e marrin pagën nëpërmjet STBBT)

   10,00% - kredi në denarë (për kërkues të kredisë të cilët nuk e marrin pagën nëpërmjet STBBT)

   të tjera

   * Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.

   * Për kredi mbi 15.000,00 eur me garanci plotësuese – kambial në formë të aktit noterial.

   * Nuk përjashtohet mundësia që si garanci të ofrohet pasuri e patundshme në proporcion me kredinë 2/1.