KREDIE DEDIKUAR PËR TË PUNËSUARIT NË BANKA

Mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit (nuk është e nevojshme të kërkohet dëshmi për dedikimin e kredisë).karakteristikat

Dedikimi:

Pa dedikim – mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit (nuk është e nevojshme të kërkohet dëshmi për dedikimin e kredisë).

Shuma maksimale:

në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit të kredisë – deri në 600.000 MKD

PA GARANTË – deri në 300.000,00 MKD

ME 1 GARANT - prej 300.000,00 deri në 600.000,00 MKD

AFATI I KTHIMIT

- deri në 72 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar - 2%


kushtet

  • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga) për kërkuesin e kredisë dhe për garantin
  • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

normat e interesit

9,90% normë vjetore e interesit


të tjera

Një garant mund të zëvendësohet me lidhjen e marrëveshjes për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive, nënshkruar nga ana e kërkuesit nëse posedon pasuri në emër të vet, ose me garant tjetër pagues i cili posedon pasuri në emër të vet.