KREDI PËR RINOVIM

me dedikim për rinovimin e hapësirës banesore ose afariste – mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit, prej ku drejtpërdrejtë transferohen në llogari të realizuesit/ve në bazë të faturës së dorëzuar. 30% e shumës së kredisë mund të shfrytëzohet pa dorëzimin e dokumenteve (gjegjësisht pa dedikim)


karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE

deri në 1.800.000,00 MKD / 30.000,00 EUR

AFATI I KTHIMIT

-deri në 180 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 700,00 МКД

Komision për kredinë e aprovuar

  • 1,5% për persona që nuk e marrin pagën nëpërmjet STBBT
  • 1% për persona që e marrin pagën nëpërmjet STBBT

   Shpenzime për shlyerje të parakohshme

    • pa kompensim për pagesë të parakohshme deri në 20% të pjesës së mbetur nga principali i kredisë në muajin rrjedhës;
    • 3% nga principali i kredisë që paguhet para kohe, për shuma mbi 20% të pjesës së mbetur të principalit të kredisë

     kushtet

     AFTËSIA KREDITORE:

     1. Në rast se vlera e hipotekës është 2:1 e shumës së kredisë, duhet të plotësohet kushti për aftësi kreditore prej 1/3 kësti / e pagës

     2. Në rast se vlera e hipotekës është 3:1 e shumës së kredisë, duhet të plotësohet kushti për aftësi kreditore prej ½ kësti / e pagës

      • ka mundësi të përfshirjes maksimalisht të një bashkë-kërkuesi për kredi (anëtar i familjes më të ngushtë)
      • kufiri i moshës - maksimum 70 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

       INTRUMENTE PËR GARANCI:

       kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës*, hipotekë e pasurisë së patundshme, polica e lidhur në dobi të Bankës

       normat e interesit

       7,632% Normë e ndryshueshme e interesit për kredi në denarë me klauzolë në deviza

       10,50% E ndryshueshme për kredi në denarë

       të tjera

       * Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.