KREDI PËR RIFINANCIM

Mjetet përdoren për mbylljen e detyrimeve në banka të tjera (10% e shumës mund të shfrytëzohet pa dedikim).

karakteristikat

Dedikimi:

Me dedikim – mjetet përdoren për mbylljen e detyrimeve në banka të tjera (10% e shumës mund të shfrytëzohet pa dedikim).

Shuma maksimale:

në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit të kredisë;

PA GARANTË – deri në 300.000,00 MKD për të punësuarit në SP, institucione buxhetore dhe financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën;


ME 1 GARANT - prej 301.000,00 deri në 600.000,00 MKD- për të punësuarit në SP, institucione buxhetore dhe financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën;

ME 1 GARANT – deri në 300.000,00 MKD për të punësuarit në sipërmarrje tjera private;

ME 2 GARANTË - prej 601.001,00 MKD deri në 900.000,00 MKD - për të punësuarit në SP, institucione buxhetore dhe financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën;

ME 2 GARANTË - prej 300.001,00 deri në 450.000,00 MKD për të punësuarit në sipërmarrje tjera private;

ME HIPOTEKË të pronës së patundshme në proporcion prej së paku 2/1 për shuma mbi 600.000,00 MKD / 10.000,00 EUR për të punësuarit në sipërmarrje tjera private, përkatësisht mbi 900.001,00 MKD / 15.001,00 EUR për të punësuarit në SP, institucione;

buxhetore dhe financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën.

AFATI I KTHIMIT

- deri në 95 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi

  • 500,00 MKD për kredi që nuk janë të garantuara me hipotekë
  • 700,00 MKD për kredi të garantuara me hipotekë

   Komision për kredinë e aprovuar - 0%

   kushtet

   • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga) për kërkues të kredisë të punësuar në SP, institucione buxhetore dhe financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën / në rast se kredia është e garantuar me hipotekë, vlera e hipotekës duhet të jetë të paktën 2 : 1 nga shuma e kredisë;
   • aftësi kreditore prej 1/3 (kësti/paga) për kërkues të kredisë të punësuar në sipërmarrje tjera private / në rast se kredia është e garantuar me hipotekë, vlera e hipotekës duhet të jetë të paktën 2 : 1 nga shuma e kredisë;
   • aftësi kreditore prej 1/2 (kësti/paga) për garantët;
   • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë.

   normat e interesit

   • 7,632% kredi në denarë me klauzolë në deviza
   • 11,25% kredi në denarë

   të tjera

   * Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.

   ** Një garant mund të zëvendësohet me lidhjen e marrëveshjes për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive, nënshkruar nga ana e kërkuesit nëse posedon pasuri në emër të vet, ose me garant tjetër pagues i cili posedon pasuri në emër të vet.