KREDIPËR FINANCIMIN E EKSPOZIMEVENË BANKA TË TJERA

Dedikimi: Rifinancimi i ekspozimeve kreditore në banka tjera, me qëllim të arritjes së kushteve për kreditim si psh. normë më të mirë interesi, afat më të gjatë të kthimit së ekspozimit, mënyrë më të mirë të pagesës së ekspozimit të kapitalit të përhershëm qarkullues për veprimtari stabile, rritje të qarkullimit dhe fitimit në punë. Një pjesë e kredisë mund të dedikohet edhe për kapitalin qarkullues.Karakteristikat

Shuma e kredisë:

Në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit dhe shumës së kredive në banka të tjera

Valuta e kredisë:

denarë (MKD), kredi në denarë me klauzolë në deviza dhe kredi në deviza

Afati i kthimit:

дderi në 10 vjet me mundësi të përfshirjes së një grejs-periudhe

Mënyra e kthimit:

anuitete të njëjta mujore, tremujore apo në gjysmë viti, ndërsa në raste të caktuara edhe anuitete vjetore

Kushtet

Garancia:

Sipas Katalogut për garanci dhe politikës së Bankës *

Garancia e pranueshme minimale:

Hipotekë mbi patundshmëri dhe/ose peng mbi mjete të lëvizshme dhe kambial noterial apo marrëveshje të lidhur për ekspozim kreditor, me klauzola ekzekutive

Normat e interesit

Norma e interesit:

Në bazë të Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit

Komisione:

Pa komision 

Komision për kthimin e parakohshëm të kredisë:

Për pagesa deri në 20% nga saldoja e principalit, në ditën e pagesës, nuk llogaritet komision për kthimin e parakohshëm të kredisë, për pagesa mbi 20% nga saldoja e principalit komisioni është 3% nga shuma e kthyer para kohe

Komisione të tjera:

2.000 denarë shpenzime administrative për aprovimin e kërkesës

Valuta e kredisë:

Nëse bëhet fjalë për kredi në deviza ose kredi në denarë me klauzolë në deviza, realizimi dhe pagesa e kredisë bëhen sipas Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit