KREDI PËR KAPITAL TË PËRHERSHËM QARKULLUESNGA BMMZH-SVM

Dedikimi: Financimi i kapitalit të përhershëm qarkullues për sipërmarrje të vogla dhe të mesmeKarakteristik

Shuma e kredisë:

Në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit, minimum 30.000 EUR maksimum 300.000 EUR

Valuta e kredisë:

kredi në denarë me klauzolë në deviza

Afati i kthimit:

deri në 3 vjet me mundësi të përfshirjes së një grejs-periudhe deri në 6 

Mënyra e kthimit:

pagesa mujore, tremujore, në gjysmë viti të principalit ose sipas planit të pagesës të definuar paraprakisht

Kushtet

Garancia:

Sipas Katalogut për garanci dhe politikë të Bankës *

Garancia e pranueshme minimale:

Hipotekë mbi patundshmëri dhe/ose peng mbi mjete të lëvizshme dhe kambial noterial apo marrëveshje të lidhur për ekspozim kreditor, me klauzola ekzekutiveTë tjera: vlen për kompani me mbi 51% pronësi private. Numri i të punësuarve nuk guxon të zvogëlohet gjatë kohës së kthimit të kredisë. Klientë me prioritet për kreditim janë klientët të cilët në vitin rrjedhës në raport me vitin paraprak e kanë rritur vëllimin e punës eksportin, të cilët kanë investuar në modernizim, kursim të energjisë, mbrojtjen e mjedisit, të cilët e kanë rritur numrin e të punësuarve dhe të cilët kanë aftësi të mira  konkurrente në treg (të ardhura nga veprimtaria më të mëdha se shpenzimet nga veprimtaria, likuiditet rrjedhës më të madh se 0,8%)

Veprimtari të ndaluara për kreditim:

производство на оружје, игри на среќа, активности кои имаат негативно влијание на екологијата, клонирање

Normat e interesit

Norma e interesit:

6,5% vjetore, fikse

Komisione:

deri në 1% nga shuma e aprovuar e kredisë

Komision për kthimin e parakohshëm të kredisë:

3% nga shuma e parapaguar

Komisione të tjera:

2.000 denarë shpenzime administrative për aprovimin e kërkesës

Valuta e kredisë:

pagesa e kredisë bëhet në bazë të Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit