KREDI PËR FINANCIMIN TE ARANZHMANEVE KONTRAKTUESE ME AFAT TË HARMONIZUAR

Dedikimi: Financimi i projekteve/investimeve të cilat në bazë të programit për investim apo planit afarist ofrojnë  rentabilitet të pranueshëm dhe nlerën neto të projektit, si dhe plotësimin e parametrave dhe kritereve të tjera të zakonshme për vlerësimin e arsyeshmërisë së projektit për investim. rrjedhat e projektuara në para duhet të kenë mbështetje dhe të dokumentohen me marrëveshje apo dokumentacione tjeraKarakteristikat

Shuma e kredisë:

Në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit

Valuta e kredisë:

denarë (MKD), kredi në denarë me klauzolë në deviza dhe kredi në deviza

Afati i kthimit:

deri në 10 vjet me mundësi të përfshirjes së një grejs-periudhe

Mënyra e kthimit:

anuitete të njëjta mujore, tremujore apo në gjysmë viti, ndërsa në raste të caktuara edhe anuitete vjetore

Kushtet

Garancia:

Sipas Katalogut për garanci dhe politikës së Bankës *

Garancia e pranueshme minimale:

Hipotekë mbi patundshmëri dhe/ose peng mbi mjete të lëvizshme dhe kambial noterial apo marrëveshje të lidhur për ekspozim kreditor, me klauzola ekzekutive

Të tjera:

Kompanitë e reja të themeluara duhet të paraqesin më së paku 50% pjesëmarrje vetjake në projekt

Normat e interesit

Norma e interesit:

Në bazë të Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit dhe e harmonizuar me parametrat e planit të dorëzuar afarist / programit për investim 

Komisione:

Komision i njëhershëm sipas Tarifës për kompensime dhe shërbime të bankës (për momentin përnjëherë 0,5% +1% nga shuma e shfrytëzuar e kredisë, shuma minimale 3.000 denarë, shuma maksimale 180.000 denarë për kredi në denarë dhe 1,5% përnjëherë, shuma minimale 3.000 denarë, shuma maksimale 500.000 denarë për kredi në deviza të garantuara me hipotekë mbi patundshmëri dhe peng të mjeteve të lëvizshme dhe deri në 2% përnjëherë, shuma minimale 3.000 denarë për garancinë e mbetur, përveç garancia me depozitë) 

Komision për kthimin e parakohshëm të kredisë:

Për pagesa deri në 20% nga saldoja e principalit, në ditën e pagesës, nuk llogaritet komision për kthimin e parakohshëm të kredisë, për pagesa mbi 20% nga saldoja e principalit komisioni është 3% nga shuma e kthyer para kohe

Komisione të tjera:

2.000 denarë shpenzime administrative për aprovimin e kërkesës

Valuta e kredisë:

Nëse bëhet fjalë për kredi në deviza ose kredi në denarë me klauzolë në deviza, realizimi dhe pagesa e kredisë bëhen sipas Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit