KREDI PËR BLERJEN E HAPËSIRAVE AFARISTE

me dedikim: për blerjen e pasurisë së patundshme, hapësirë afariste në bazë marrëveshjes paraprake për shitblerje ose për rifinancim të kredive për blerjen e hapësirës afariste nga Bankat tjerakarakteristikat

SHUMA MAKSIMALE

në bazë të vlerës së patundshmërisë në përputhje me para-marrëveshjen/marrëveshjen për shitblerje, të reduktuar për shumën e pjesëmarrjes vetjake

40% pjesëmarrje vetjake / mundësi pa pjesëmarrje me vlerën e hipotekës prej 2/1

AFATI KTHIMIT

- deri në 240 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 700,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar

 • 1,5% për persona që nuk e marrin pagën nëpërmjet STBBT
 • 1% për persona që e marrin pagën nëpërmjet STBBT
 • 0,5% për rifinancim

Shpenzime për shlyerje të parakohshme

 • pa kompensim për pagesë të parakohshme deri në 20% të pjesës së mbetur nga principali i kredisë në muajin rrjedhës;
 • 3% nga principali i kredisë që paguhet para kohe, për shuma mbi 20% të pjesës së mbetur të principalit të kredisë

kushtet

 • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga)
 • ka mundësi të përfshirjes maksimalisht të një bashkë-kërkuesi për kredi (anëtar i familjes më të ngushtë)
 • kufiri i moshës - maksimum 70 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

INSTRUMENTE PËR GARANCI:

kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës*/urdhër automatik për pensionistë, polica e sigurimit të patundshmërisë lidhur në dobi të bankës dhe njërën nga dy opsionet e ofruara:

 • 1/ pjesëmarrje prej minimum 40% dhe hipotekë e patundshmërisë së blerë
 • 2/ hipotekë e pasurisë së patundshme në proporcion 2:1 nga shuma e kredisë

normat e interesit

 • 7,632% Normë e ndryshueshme e interesit për kredi në denarë me klauzolë në deviza
 • 10,50% E ndryshueshme për kredi në denarë

të tjera

a/Në rast se personi fizik i cili e blen hapësirën afariste e blen me qëllim që të ushtrojë aktivitete afariste-e tërë veprimtaria e personit juridik të realizohet nëpërmjet STBBT

b/Në rast se personi fizik i cili e blen hapësirën afariste e blen me qëllim për dhënie me qira, të ardhurat në bazë të kësaj patjetër të jenë në llogarinë e transaksionit të kredimarrësit në STBBT

* Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.