KREDI KONSUMATORE PA DEDIKIM E SIGURUAR ME HIPOTEKË ME NORMË FIKSE TË INTERESIT NË 3 VITET E PARA

pa dedikim, mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesitkarakteristikat

SHUMA MAKSIMALE:

në bazë të aftësisë kreditore të kredimarrësit dhe vlerës së garancisë

AFATI I KTHIMIT:

1/ deri në 95 muaj, në rast se nuk janë plotësuar kriteret për ponder të rrezikut prej 35% ose 75%

2/ deri në 240 muaj, në rast se janë plotësuar kriteret për ponder të rrezikut prej 35% ose 75%

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 700,00 МКД

Komision për kredinë e aprovuar 1,5% nga shuma e kredisë

Shpenzime për shlyerje të parakohshme

  • pa kompensim për pagesë të parakohshme deri në 20% të pjesës së mbetur nga principali i kredisë në muajin rrjedhës;
  • 3% nga principali i kredisë që paguhet para kohe, për shuma mbi 20% të pjesës së mbetur të principalit të kredisë

kushtet

  • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga)
  • ka mundësi të përfshirjes maksimalisht të një bashkë-kërkuesi për kredi (anëtar i familjes më të ngushtë)
  • kufiri i moshës - maksimum 70 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

INSTRUMENTE PËR GARANCI:

kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës*/urdhër automatik për pensionistë, hipotekë e pasurisë së patundshme (hapësirë banesore ose afariste të ndërtuara ose në ndërtim, shtëpi private të ndërtuara ose në ndërtim dhe tokë ndërtimore) në proporcion prej minimum 2/1 nga shuma e kredisë, polica e lidhur në dobi të bankës.


normat e interesit

  • 6,50% normë fikse e interesit në vitin e parë (vjetore) në rast të shlyerjes së rregullt, respektivisht më së voni deri në 30 ditë nga data e maturimit të kredisë
  • 6,95% normë fikse e interesit në vitin e dytë dhe të tretë (vjetore) në rast të shlyerjes së rregullt, respektivisht më së voni deri në 30 ditë nga data e maturimit të kredisë
  • 7,50% Normë e ndryshueshme e interesit pas viti të tretë, në rast se kredimarrësit rregullisht i zhvillojnë detyrimet për kredinë, respektivisht më së voni 30 ditë nga data e maturimit të anuitetit
  • 7,632% Normë e ndryshueshme e interesit pas viti të tretë, si edhe në tri vitet e para, nëse kredia nuk shlyhet rregullisht, respektivisht kredimarrësi vonohet me pagesën e një apo më shumë anuiteteve

të tjera

* Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.