KREDI PËR

EKSPORTUES

Dedikimi: Mbështetja e kompanive të orientuara në eksport nëpërmjet furnizimit dhe kapitalit qarkullues (shuma minimale 50% për mjete themelore, lëndë të parë dhe materiale, ndërsa të tjerat deri në 50% në llogari të Kredimarrësit). Kjo kredi është e dedikuar për kompani likuide të cilat janë të orientuara në eksport me projekte që nënkuptojnë më shumë të ardhura neto në devizaKarakteristikat

Shuma e kredisë:

në shumë prej 70% nga eksporti i realizuar sipas llogarisë së fundit përfundimtare ose në vitin rrjedhës (shuma më e lartë merret si bazë), deri në shumën maksimale 15.000 EUR

Valuta e kredisë:

Kredi në deviza

Afati i kthimit:

deri në 12 muaj

Afati i shfrytëzimit:

sipas nevojave të klientit,

Mënyra e kthimit:

Maturim i njëhershëm në fund të periudhës me mundësi parapagimi (tërësisht ose pjesërisht deri në pagesën e plotë të shumës në afatin e paraparë)


Kushtet

Garancia:

Sipas Katalogut për garanci dhe politikës së Bankës *

Garancia e pranueshme minimale:

Për shuma deri në 50.000 EUR në kundërvlerë në denarë, si garanci minimale mund të shërbejë kambiali noterial ose kontrata e bërë për ekspozim kreditor, me klauzola ekzekutive


Normat e interesat

Norma e interesit:

Në bazë të Vendimit mbi politikën e Bankës mbi normat e interesit e reduktuar për 1 pikë të përqindjes

 

Komisione:

Komision i njëhershëm sipas Tarifës për kompensime dhe shërbime të bankës (për momentin përnjëherë 0,5%, shuma minimale 3.000 denarë, shuma maksimale 150.000 denarë për kredi të garantuara me hipotekë mbi patundshmëri dhe peng të mjeteve të lëvizshme dhe deri në 2% përnjëherë, shuma minimale 3.000 denarë për garancinë e mbetur, përveç garancia me depozitë)

Komisione të tjera:

2.000 denarë shpenzime administrative për aprovimin e kërkesës

 

Valuta e kredisë:

realizimi dhe pagesa e kredisë bëhen sipas Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit