KREDI ME KOLATERAL TË KOMBINUAR (DEPOZITË DHE HIPOTEKË E PASURISË SË PATUNDSHME)

e dedikuar për të punësuarit në sipërmarrje dhe subjektet e tyre të ndërlidhura, të cilat kanë pjesëmarrje në Bankë mbi 60.000.000,00 denarë


karakteristikat

pa dedikim, mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit

SHUMA MAKSIMALE:

nuk ka kufizime

AFATI I KTHIMIT:

deri në 360 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 300,00 МКД

Komision për kredinë e aprovuar - 0,1% nga shuma e kredisë, maksimum 6.000,00 denarë

Shpenzime për shlyerje të parakohshme - 0%

kushtet

INSTRUMENTE PËR GARANCI:

  • Minimum 75% depozitë në para në valutë të njëjtë sikur valuta e kredisë, me afat të njëjtë ose më të gjatë nga afati i kredisë
  • Hipotekë e pasurisë së patundshme (hapësirë banesore ose afariste të ndërtuara ose në ndërtim dhe tokë ndërtimore) me 100% vlerë efektive të mbulesës së kreditit të mbetur i cili nuk është i siguruar me depozitë

   normat e interesit

   • shuma e depozitës - minimum 75% depozitë nga shuma e kredisë
   • norma e interesit - 2,00% mbi normën e interesit që Banka e paguan për depozitën

   të tjera

   Mënyra e kthimit:

   1/ me shlyerje mujore të anuiteteve të njëjta.

   2/ me shlyerje mujore të interesit dhe shlyerje të borxhit të përgjithshëm përnjëherë në fund të periudhës.