KREDI KONSUMATORE ME DEDIKIM

Mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit, prej ku drejtpërdrejtë në llogari të sipërmarrjes në bazë të pro-faturës/faturës së dorëzuar.

karakteristikat

Dedikimi:

me dedikim – mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit, prej ku drejtpërdrejtë në llogari të sipërmarrjes në bazë të pro-faturës/faturës së dorëzuar.

Shuma maksimale:

në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit të kredisë – deri në 900.000 MKD / 15.000,00 EUR

PA GARANTË – deri në 300.000,00 MKD / 5.000,00 EUR për të punësuarit në SP, institucione buxhetore dhe financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën


ME 1 GARANT - prej 301.000,00 MKD / 5.001,00 EUR deri në 600.000,00 MKD / 10.000,00 EUR - për të punësuarit në SP, institucione buxhetore dhe financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën

ME 1 GARANT – deri në 300.000,00 MKD / 5.000,00 EUR për të punësuarit në sipërmarrje tjera private

ME 2 GARANTË - prej 601.001,00 MKD / 10.001,00 EUR  deri në 900.000,00 MKD / 15.000,00 EUR - për të punësuarit në SP, institucione buxhetore dhe financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën

ME 2 GARANTË - prej 300.001,00 / 5.001,00 EUR deri në 450.000,00 MKD / 7.000,00 EUR për të punësuarit në sipërmarrje tjera private

AFATI I KTHIMIT

  • deri në 60 muaj për kredi deri në 300.000,00 MKD / 5.000,00 EUR
  • deri në 84 muaj për kredi mbi 300.001,00 MKD / 5.001,00 EUR

   Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 MKD

   Komision për kredinë e aprovuar

    • 1% për personat që pagën e marrin nëpërmjet STBBT
    • 1,5 për personat nuk e marrin pagën nëpërmjet STBBT

     kushtet

     • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga) për kërkues të kredisë të punësuar në SP, institucione buxhetore dhe financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën
     • aftësi kreditore prej 1/3 (kësti/paga) për kërkues të kredisë të punësuar në sipërmarrje tjera private
     • aftësi kreditore prej 1/2 (kësti/paga) për garantët
     • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

     normat e interesit

     Në denarë

      • 11,25% normë vjetore të interesit për shfrytëzues të kredisë pa prodhime tjera plotësuese dhe me një prodhim plotësues të Bankës;
      • 11,10% normë vjetore të interesit për shfrytëzues të kredisë + 2 prodhime tjera plotësuese të Bankës;
      • 11,00% normë vjetore të interesit për shfrytëzues të kredisë + 3 prodhime tjera plotësuese të Bankës.

       Në denarë me klauzolë në deviza

        • 7,632% normë vjetore të interesit për shfrytëzues të kredisë pa prodhime tjera plotësuese dhe me një prodhim plotësues të Bankës;
        • 7,615% normë vjetore të interesit për shfrytëzues të kredisë + 2 prodhime tjera plotësuese të Bankës;
        • 7,60 % normë vjetore të interesit për shfrytëzues të kredisë + 3 prodhime tjera plotësuese të Bankës.

         të tjera

         * Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.

         ** Një garant mund të zëvendësohet me lidhjen e marrëveshjes për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive, nënshkruar nga ana e kërkuesit nëse posedon pasuri në emër të vet, ose me garant tjetër pagues i cili posedon pasuri në emër të vet.