KREDI BANESORE NË BASHKËPUNIM ME BORTAS SHPK

1,9% normë fikse e interesit


karakteristikat

Me dedikim:

Për blerjen e pronës së patundshme-banesë në përputhje me paramarrëveshjen e dorëzuar për shitblerje nga Bortas SHPK në Shkup

 

SHUMA MAKSIMALE:

Në bazë të vlerës së patundshmërisë në përputhje me paramarrëveshjen/marrëveshjen për shitblerje, e reduktuar për shumën e pjesëmarrjes vetjake

 

PJESËMARRJE VETJAKE:

20% pjesëmarrje vetjake / mundësi pa pjesëmarrje me vlerë të hipotekës 2/1, prej të cilave detyrimisht lënda e shitblerjes

 

AFATI I KTHIMIT:

deri në 360 muaj

 

Shpenzimet e aplikimit për kredi

 • 700,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar -

 • 1% në shumën e aprovuar

 

Shpenzime për shlyerje të parakohshme:

  • pa kompensim për depozitimin e parakohshëm deri në 20% të pjesës së mbetur të principalit të kredisë në muajin rrjedhës;
  • 3% nga princpali i kredisë që depozitohet para kohe për shumë mbi 20% të pjesës së mbetur të principalit të kredisë

   kushtet

    • Aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga)
    • Mundësi për përfshirje të më së shumti një bashkë-kërkues për kredi (anëtar i familjes së ngushtë)
    • Kufiri i moshës - maksimum 75 vjeç në ditën e maturimit të kredisë
    • Transferim i detyrueshëm i të ardhurave personale nëpërmjet Bankës

      

     INSTRUMENTE PËR GARANCI

     Kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës/urdhër automatik për pensionistë, polica e sigurimit të patundshmërisë lidhur në dobi të bankës dhe njërën nga dy opsionet e ofruara:

     1/ pjesëmarrje minimum 25% dhe hipotekë e banesës ose shtëpisë (lëndë e shitblerjes)

     2/ hipotekë e patundshmërisë në proporcion 2:1 nga shuma e kredisë, prej të cilave detyrimisht lënda e shitblerjes

     normat e interesit

     1,90% normë fikse e interesit në tre vitet e para (vjetore) në rast të shlyerjes së rregullt, respektivisht më së voni deri në 30 ditë nga data e maturimit të kredisë

     6,95% normë e ndryshueshme e interesit pas vitit të tretë, në rast se shfrytëzuesit e kredisë rregullisht i shlyejnë detyrimet për kredinë, respektivisht më së voni deri në 30 ditë nga data e maturimit të anuitetit

     7,632% normë e ndryshueshme e interesit pas vitit  të tretë, si dhe në tre vitet e para, në rast se kredia nuk shlyhet rregullisht, respektivisht shfrytëzuesi i kredisë vonohet me pagesën e një apo më shumë anuiteteve

     të tjera

     PRODHIME GRATIS

      • kartë krediti me limit në shumë prej 3 pagave pa e llogaritur aftësinë kreditore
      • mbitërheqje e aprovuar për LLT në shumë prej 2 pagave
      • banking elektronik