KREDI AFATGJATE ME DEPOZITË

Dedikimi: Financimi i detyrimeve afatshkurta të klientëve ku si garanci shërben depozita në paraKarakteristikat

Shuma e kredisë:

Sipas shumës së depozitës

Valuta e kredisë:

denarë (MKD), kredi në denarë me klauzolë në deviza dhe kredi në deviza

Afati i kthimit:

deri në 10 vjet me mundësi të përfshirjes së një grejs-periudhe 

Mënyra e kthimit:

Kthim i njëhershëm në fund të periudhës së pagesës ose anuitete të njëjta mujore, tremujore ose në gjysmë viti

Kushtet

Garancia:

Shumë minimale të depozitës sipas Katalogut për garanci dhe politikë të Bankës **Gjatë shfrytëzimit të depozitës në valutë të njëjtë të kredisë së kërkuar, shuma e depozitës duhet të jetë të paktën 103% nga vlera e kredisë. Depozita në deviza mund të shërbejë si garanci e kredisë në denarë sipas raportit të shënuar më lart. Depozita në denarë mund të shërbejë si garanci e kredisë në deviza në vlerë prej më së paku 125% nga vlera e kredisë.
Afati i depozitës duhet të jetë më së paku i njëjtë ose më i gjatë se afati i kredisë.

Normat e interesit

Margjina e interesit:

Sipas Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit (nga 1% deri në 3% margjinë interesi mbi normën e interesit të depozitës, varësisht nga raporti depozitë/kredi dhe niveli i bashkëpunimit me Bankën

Komisione:

Komision i njëhershëm sipas Tarifës për kompensime dhe shërbime të bankës (për momentin përnjëherë 0,3%, shuma minimale 3.000 denarë, shuma maksimale 50.000) 

Komision për kthimin e parakohshëm të kredisë:

pa komision

Komisione të tjera:

2.000 denarë shpenzime administrative për aprovimin e kërkesës

Valuta e kredisë:

Nëse bëhet fjalë për kredi në deviza ose kredi në denarë me klauzolë në deviza, realizimi dhe pagesa e kredisë bëhen sipas Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit