Каматни стапки на денарски и девизни штедни влогови од 1.1.2020 година

Традиционални штедни
влогови во денари
Каматна стапка
на годишно ниво
1. Депозити по видување
0.00%
2. Орочени депозити

1 месец 0.01%
3 месеци 0.07%
4 месеци 0.07%
6 месеци 0.30%
8 месеци 0.30%
12 месеци 0.95%
14 месеци 0.95%
15 месеци 0.95%
24 месеци 1.60%
36 месеци и повеќе 2.00%
Детско штедење Каматна стапка
на годишно ниво за денари
Каматна стапка
на годишно ниво за ЕУР
1.Орочени депозити


12 месеци 1.15% 0.60%
24 месеци 1,80% 1.10%
36 месеци и повеќе 2.20% 1.35%
Отворен штеден влог Каматна стапка
на годишно ниво
За предвремено подигнат износПо видување во ден. 0.15% 250 ден. за второ подигнување во месецот
На 12 месеци во ден. 0.75% 0.40%
На 12 месеци во ЕУР 0.30% 0.15%
Напомена:
При пресметувањето на каматите на депозитите се применува пропорционалната метода.
Информации на тел.:

Битола 047 207 510

Каматни стапки на девизни штедни влогови 
*Постоечките девизни депозити со одредена рочност, можат да служат како обезбедување по кредит за физичко или правно лице
I. Девизни штедни влогови (каматата се пресметува на годишно ниво и се исплаќа во девизи)
Валута По видување 1 3 4 6 8 12 Отворен штеден влог на 12 месеци 14 15 24 36
Евро (ЕУР) 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 0,05% 0,07% 0,40% 0,30% 0,40% 0,40% 1,00% 1,30%
Американски долар (УСД) 0,00% 0,02% 0,05% 0,05% 0,10% 0,10% 0,30% / / / 0,40% 0,60%
Швајцарски франк(ЦХФ) 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% / / / 0,01% 0,01%
Австралиски долар (АУД) 0,00% 0.30% 0.30% 0.30% 0.50% 0.50% 0.70% / / / 0.80% 1.00%
Канадски долар(ЦАД) 0,00% 0,05% 0,09% 0,09% 0,15% 0,15% 0.17% / / / 1,00% 1,30%
Други валути 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% / / / 0,01% 0.01%
*прикажаните каматни стапки се номинални каматни стапки на годишно ниво
Информации на телефон:
Битола 047 207 543
Експозитури:

Битола 047/207-505
Битола 070/390-695
Д.Хисар 047/202-171
Скопје 070/210-632
Битола 070/391-209
Ресен 047/455-490
Скопје 072/228-859
Струмица 071/317-211
Скопје 072/228-873
Скопје 070/391-182
Тетово 071/317-190
Скопје 072/211-159
Охрид 070/391-184
Кавадарци071/287-603
Скопје 070/321-674
Велес 071/344-792
Скопје 070/244-351
Гевгелија 070/306-309
Прилеп 071/259-934