Каматни стапки на денарски и девизни штедни влогови актуелни од 17.6.2020 година

(последна измена на web страна 19.10.2020)

Традиционални штедни
влогови во денари
Каматна стапка
на годишно ниво
1. Депозити по видување
0.00%
2. Орочени депозити

1 месец 0.01%
3 месеци 0.05%
4 месеци 0.05%
6 месеци 0.10%
8 месеци 0.10%
12 месеци 0.40%
14 месеци 0.40%
15 месеци 0.40%
24 месеци 1.10%
36 месеци и повеќе 1,40%
Детско штедење Каматна стапка
на годишно ниво за денари
Каматна стапка
на годишно ниво за ЕУР
1.Орочени депозити


12 месеци 0.60% 0.50%
24 месеци 1,30% 1.70%
36 месеци и повеќе 1,60% 0.95%
Отворен штеден влог Каматна стапка
на годишно ниво
За предвремено подигнат износПо видување во ден. 0.40% 250 ден. за второ подигнување во месецот
На 12 месеци во ден. 0.20% 0.10%
На 12 месеци во ЕУР 0.10% 0.05%
Напомена:
При пресметувањето на каматите на депозитите се применува пропорционалната метода.
Информации на тел.:

Битола 047 207 510

Каматни стапки на девизни штедни влогови 
*Постоечките девизни депозити со одредена рочност, можат да служат како обезбедување по кредит за физичко или правно лице
I. Девизни штедни влогови (каматата се пресметува на годишно ниво и се исплаќа во девизи)
Валута По видување 1 3 4 6 8 12 Отворен штеден влог на 12 месеци 14 15 24 36
Евро (ЕУР) 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 0,05% 0,07% 0,30% 0,10% 0,30% 0,30% 0.60% 0.90%
Американски долар (УСД) 0,00% 0,01% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,09% / / / 0,15% 0,30%
Швајцарски франк(ЦХФ) 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% / / / 0,01% 0,01%
Австралиски долар (АУД) 0,00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 0.40% 0.50% / / / 0.60% 0.70%
Канадски долар(ЦАД) 0,00% 0,05% 0,09% 0,09% 0,15% 0,15% 0.17% / / / 1,00% 1,30%
Други валути 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% / / / 0,01% 0.01%
*прикажаните каматни стапки се номинални каматни стапки на годишно ниво
Информации на телефон:
Битола Централа 047 207 543
Експозитури:
 • Битола – Добривоје Радосављевиќ бр.21 – Игор Тембелески – 071/259-934 047/207-500 igor.t@stbbt.com.mk
 • Битола – Бул.1-ви Мај бр.61 – Виолета Кецеџи - 070/210-632 047/202-180 violeta.k@stbbt.com.mk
 • Битола – Партизанска бб – Виолета Кецеџи - 070/210-632 047/207-562 violeta.k@stbbt.com.mk
 • Скопје – Анкарска бр.33 – Лидија Тасковска – 070/391-182 02/30-87-250 lidija.t@stbbt.com.mk
 • Скопје – Скупи бб Ана- Јончевска Парнаџиски - 072/228-859 | (02) 30 64 521 ana.p@stbbt.com.mk
 • Скопје – ГТЦ локал 16 – Бојана Mирчевски – 072/304-432 02/32-26-818 bojana.m@stbbt.com.mk
 • Скопје – Никола Русински 3б – Бојана Мирчевски 072/304-432 | (02) 30 80 811 bojana.m@stbbt.com.mk
 • Скопје – Кузман Јосифовски Питу бб – Марина Здравеска 02/32-26-818 marina.z@stbbt.com.mk
 • Скопје – Бул.Јане Сандански бр.1 приземје лок.3 – Нино Мирковски – 072/304-838 02/243-22-26 nino.m@stbbt.com.mk
 • Скопје – Македонија бр.20 – Нино Мирковски - 072/304-838 | (02) 310 98 96 nino.m@stbbt.com.mk
 • Тетово – Маршал Тито бб – Ермира Кица Иса 071/317-190 | (044) 335 531 ermira.k@stbbt.com.mk
 • Велес – Архиепископ Михаил бр.2 – Елена Здравковски – 071/344-792 043/234-314 elena.z@stbbt.com.mk
 • Кавадарци – 7-ми Септември бр.13/1-2 - Василка Лазарова – 043/400-711 vasilka.l@stbbt.com.mk
 • Прилеп – Сотка Ѓорѓиоски 14/5 – Кети Бикоска 070/244-371 | (048) 401 077 keti.b@stbbt.com.mk
 • Струмица – Бул. Маршал Тито бр.20 – Кирил Новоселски 071/317-211 | (034) 340 055 kiril.n@stbbt.com.mk
 • Гевгелија – Маршал Тито бр.12 –  Васил Стојанов 070/306-309 | (034) 235 677 vasil.s@stbbt.com.mk
 • Охрид – Цар Самоил бр.16 – Дарко Максимовски 071/339-515 046/231-512 darko.m@stbbt.com.mk
 • Ресен – Јосиф Јосифовски бр.3 – Дарко Максимовски 071/339-515 (047) 455-490 darko.m@stbbt.com.mk
 • Демир Хисар – Маршал Тито бр.12 – Ана Томевска – 047/202-171 ana.t@stbbt.com.mk