Критериуми
Минимален задолжителен влог: 100,00 евра
Валута: ЕУР
Рок на орочување: 15 месеци

Тип на каматна стапка

Фиксна
Исплата на камата:  антиципативнo, на денот на уплата на влогот
Можност за разорочување:  Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост, каматата која е веќе исплатена се задржува од главнината и се наплаќа надомест за предвремено раскинување на влог. На Вложувачот му се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.
Надомест за предвремено разорочување:  фиксен износ 3.000,00 денари

Рок на орочување Каматна стапка*
ЕУР 15 месеци 0,80%

Напомена: Овој тип на депозит не може да се искористи како обезбедување за кредит

* Каматните стапки се на годишно ниво