Hapja e llogarisë së transaksionit (dokumentet e nevojshme)

Vendim ose gjendja aktuale nga Regjistri tregtar, Regjistri i personave juridik, respektivisht në Regjistrin e organit kompetent të Republikës së Maqedonisë, nëse regjistrimi në regjistër është e rregulluar me ligj (në origjinal ose kopje e verifikuar te Noteri) në formë të shkruar ose elektronike, të nënshkruar me certifikatë të kualifikuar sipas Ligjit, aktit të organit kompetent për themelim, nëse pjesëmarrësi nuk është i regjistruar në regjistër, ekstrakt nga ligji, nëse pjesëmarrësi është themeluar në pajtim me ligjin. Banka detyrimisht mban kopje të dokumentacionit të prezantuar.
 • Formularin ZP (NV)-nënshkrimet e verifikuara të personave të autorizuar për përfaqësim, në origjinal ose kopje e verifikuar te Noteri
 • Kopjen e letërnjoftimeve të drejtorëve (persona të autorizuar për përfaqësim) dhe nënshkruesve të llogarisë;
 • Kërkesën për hapjen e llogarisë (e merrni në Bankë)
 • Marrëveshjen për hapjen dhe menaxhimin e llogarisë (e lidhni në Bankë)
 • Kartonin e nënshkrimit (dy ekzemplarë, i nënshkruani në Bankë)
 • Aplikimin për regjistrim të klientit


Formularët në formë elektronike për shkarkim
 • Kërkesë për hapjen e llogarisë së transaksionit
 • Marrëveshje për hapjen e llogarisë së transaksionit
 • Fletëparaqitje për personat e autorizuar që disponojnë me mjetet e llogarisë së transaksionit
 • Aplikim i klientit – person juridik
 • FATCA Pyetësor për klientë – persona juridik