GARANCITË PËR PERSONA FIZIK

Garancia bankare është një dokument me shkrim, me të cilin banka – garant obligohet për pagesë të pakusht dhe të shpejtë të një shume të caktuar në dobi të shfrytëzuesit të garancisë, nëse debitori nuk e plotëson një detyrim të caktuar në afatin e paraparë, që mund të jetë garanci pagese ose e performancës.Dedikimi:

Garancitë e pagesave:

  • Garanci për shlyerjen me kohë të detyrimeve në para

Garancitë e performancës:

  • Garanci e pjesëmarrjes në ankand
  • Garanci për realizimin e punëve me kohë dhe me cilësi
  • Garanci për kthimin e paradhënies së marrë
  • Garanci për detyrime në afatin e garancisë
  • Garanci për sigurimin e pagesave të borxhit doganor
  • Lloje të tjera të garancive në përputhje me nevojat e klientit

SHUMA MAKSIMALE:

nuk ka kufizime, në përputhje me nevojat

AFATI I KTHIMIT:

- 1 vit, me mundësi riaprovimi

Shpenzime për aplikim  - 200,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar

  • 0,15% në tre muaj, ose një pjesë të saj, ose minimum 500,00 MKD për garanci të siguruar me depozitë pa interes;
  • 0,30% në tre muaj, ose një pjesë të saj, ose minimum 1.000,00 MKD për të gjitha të tjerat

  • kufiri i moshës - maksimum 70 vjeç në ditën e maturimit të kredisë për kredimarrësit

INSTRUMENTE PËR GARANCI:

kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës/urdhër automatik për pensionistë, hipotekë ndaj pasurisë së patundshme (kryesisht banesore dhe hapësirave afariste, nuk pranohet tokë, në proporcion 2:1), policë e lidhur në dobi të Bankës, 103% depozitë me afat pa interes me dedikim, e harmonizuar me kërkesën për garanci

Interes i kontraktuar ndëshkues, nëse vjen deri te mosplotësimi i detyrimeve lidhur me garancinë nga ana e Debitorit, në rast të protestës nga ana e Shfrytëzuesit