Орочени девизни депозити

Редовното штедење се однесува на сите видови депозити во странска валута.

  • Периоди на штедење - 15 дена, 1, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 24 и 36 месеци
  • Пресметка на камата -  годишно, со фиксни или променливи годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционална метода
  • Каматата се исплаќа во истата валута како депозитот
  • Исплата на камата:
    • на крајот на периодот, со месечна пресметка на каматата која се додава на главниот влог
    • месечна исплата на каматата на трансакциска сметка по барање на клиентот

•  Предвремено разорочување: 

  - Повлекување на депозитот пред претходно поставениот период на штедење (предвремено разорочување).   

  - Предвременото разорочување е строго регулирано и лимитирано со интерни процедури. Во случај на предвремено разорочување се исплаќа каматата по видување за целиот влог.

  - Надомест:  фиксен износ од 1.000,00 ден
Орочени девизни депозити
Валута по видување  1 месец 3 месеци 4 месеци 6 месеци 8 месеци 12 месеци 14 месеци 15 месеци 24 месеци 36 месеци Над 36 месеци
ЕУР 0.00% 0.01% 0.02% 0.02% 0.05% 0.07% 0.30% 0.30% 0.30% 0.90% 1.20% 1М Еурибор** + 1,30 п.п.
УСД 0.00% 0.01% 0.03% 0.03% 0.05% 0.05% 0.09%  /  / 0.15% 0.30%
ЦХФ 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%  /  / 0.01% 0.01%
АУД 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 0.40% 0.50%  /  / 0.60% 0.70%
ЦАД 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% 0.15% 0.15% 0.17%  /  / 1.00% 1.30%
Други 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%  /  / 0.01% 0.01%

**Доколку референтната каматна стапка има негативна вредност, во пресметката на номинална каматна стапка ќе се земе со вредност 0