Скалест депозит

Скалестиот депозит може да биде денарски или девизен штеден влог, чија каматна стапка зависи од висината на влогот.

• Периоди на штедење -  3, 6, 12, 24 и 36 месеци 

• Пресметка на камата -  месечно, со фиксни годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционален метод

• Исплата на камата – каматата ќе се исплаќа во истата валута како депозитот, месечно, на трансакциска сметка на депонентот, за што тој е обврзан да потпише изјава за пренос на каматата на трансакциска сметка

•  Предвремено разорочување: 

 - Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост, каматата која е веќе исплатена се задржува од главнината и се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.

- Надомест: фиксен износ од 1.000,00 ден

СКАЛЕСТ ДЕПОЗИТ за ЕУР

3 месеци

6 месеци

12 месеци

24 месеци

36 месеци

од 5.000,00 до 10.000,00 ЕУР

0,01%

0,07%

0,35%

0,95%

1,25%

од 10.000,00 до 30.000,00 ЕУР

0,04%

0,12%

0,40%

0,10%

1,30%

од 30.000,00 до 50.000,00 ЕУР

0,07%

0,15%

0,45%

1,05%

1,35%

над 50.000,00 ЕУР

0,10%

0,20%

0,50%

1,10%

1,40%