Скалестиот депозит може да биде денарски или девизен штеден влог, чија каматна стапка зависи од висината на влогот.

• Периоди на штедење -  3, 6, 12, 24 и 36 месеци 

• Пресметка на камата -  месечно, со фиксни годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционален метод

• Исплата на камата – каматата ќе се исплаќа во истата валута како депозитот, месечно, на трансакциска сметка на депонентот, за што тој е обврзан да потпише изјава за пренос на каматата на трансакциска сметка

• Ликвидација на депозитот пред претходно поставениот период на штедење (предвремено разорочување) - Во случај на предвремено разорочување, каматата која е веќе исплатена се задржува од главнината, а на влогот се пресметува камата по видување. 


СКАЛЕСТ ДЕПОЗИТ за ЕУР


3 месеци

6 месеци

12 месеци

24 месеци

36 месеци

од 5.000,00 до 10.000,00 ЕУР

0,01%

0,07%

0,35%

0,95%

1,25%

од 10.000,00 до 30.000,00 ЕУР

0,04%

0,12%

0,40%

0,10%

1,30%

од 30.000,00 до 50.000,00 ЕУР

0,07%

0,15%

0,45%

1,05%

1,35%

над 50.000,00 ЕУР

0,10%

0,20%

0,50%

1,10%

1,40%