Karakteristikat

  • Interes i parapaguar në momentin depozitimit me afat;
  • Mundësi për depozitim me afat në denarë për 13 muaj,
  • Data e pagesës së interesit: në ditën e hapjes së depozitës, të llogarisë së lidhur të transaksionit.

Kushtet

Shuma minimale e depozitës me afat jo më pak se 600.000,00 denarë.


Normat e interesit

Në bazë të Tarifës zyrtare për normat e interesit për depozita të kursimeve të Bankës.