Depozita e hapur e kursimit është produkt depozitar për persona fizik, i cili mundëson një numër të pakufizuar të tërheqjes së parakohshme të parave:

Depozitë e hapur në denarë

  • shuma minimale e depozitimit është 100.000 den.;
  • norma e interesit - 0,40%;
  • nuk arkëtohet kompensim për tërheqjen e parë të muajit përkatës;
  • kompensim fiks prej 250 den. për çdo tërheqje tjetër në muajin rrjedhës.

   Depozitë e hapur për 12 muaj

    • norma e interesit - 1,20% për denarë;
    • nuk arkëtohet kompensim për tërheqje të parakohshme të parave;
    • për shumën e tërhequr para afatit Banka llogarit interes sipas normës së interesit prej 0.60% për denarë.