Depozita e hapur e kursimit është produkt depozitar për persona fizik, i cili mundëson një numër të pakufizuar të tërheqjes së parakohshme të parave:


    Depozitë e hapur për 12 muaj
    • norma e interesit - 0,30%;
    • nuk arkëtohet kompensim për tërheqje të parakohshme të parave;
    • për shumën e tërhequr para afatit Banka llogarit interes sipas normës së interesit prej 0.10% .