Depozita në denarë me afat

Kursimi i rregullt ka të bëjë me të gjitha llojet e depozitave, në denarë ose në valutë të huaj. Mjetet të cilat janë të dedikuara për kursim mund të jenë në denarë pa klauzolë në deviza ose në valutë të huaj.

  • Periudhat e kursimit - 15 ditë, 1, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 24 dhe 36 muaj
  • Llogaria e interesit -  në vit, me norma të ndryshueshme vjetore të interesit, të cilat llogariten sipas metodës proporcionale
  • Interesi paguhet në valutë të njëjtë me depozitën
  • Pagesa e interesit:
    • Në fund të periudhës, duke e llogaritur interesin në muaj, e cila i shtohet depozitës kryesore
    • Pagesa mujore e interesit në llogarinë e transaksionit, me kërkesë të klientit

Tërheqja e depozitës para periudhës së përcaktuar të kursimit (ndërprerje e parakohshme e afatit të kursimit).

Ndërprerja e parakohshme e afatit të depozitës është e rregulluar në mënyrë të përpiktë dhe është e limituar me procedura të brendshme. Në rast të ndërprerjes së parakohshme të afatit, për tërë depozitën interesi paguhet me të parë (pa afat).


me të parë

0.00%

1 muaj

0.02%

3 muaj

0.20%

4 muaj

0.20%

6 muaj

0.60%

8 muaj

0.60%

12 muaj

1.40%

14 muaj

1.40%

15 muaj

1.40%

24 muaj

2.50%

36 muaj

2.90%