Карактеристики

• Антиципативна исплата на камата во моментот на орочување на депозитот;
• Можност за орочување на денарски депозит на 13 месеци,
• Датум на исплата на каматата: на денот на отворање на депозитот, на поврзаната трансакциска сметка.


Услови

Минимален износ на орочен износ на депозити не помалку од 600.000,00 денари.


Каматни стапки

Согласно официјалниот Тарифник за каматни стапки за штедни влогови на Банката.