Критериуми
Минимален задолжителен влог: 50,00 евра
Валута: ЕУР
Рок на орочување: 25 месеци
Тип на каматна стапка:
Фиксна
Исплата на камата:  на денот на доспевање на влогот
Можност за разорочување:  Депонентот не може да располага со орочениот штеден влог пред истекот на договорениот рок на орочување. Во случај на потреба на Депонентот, може да поднесе писмено барање за предвремено разрочување на средствата од депозитот за исклучителни случаи, за итни и вонредни потреби, во тој случај Банката ќе го разорочи депозитот со тоа што на Депонентот ќе исплати камата по каматна стапка за редовен депозит соодветна на рочноста
Надомест за предвремено разорочување:  фиксен износ 1.500,00 денари

Рок на орочување Каматна стапка*
ЕУР 25 месеци 2,00%

Напомена: Овој тип на депозит важи само за клиенти кои користат најмалку 3 други производи во Банката

* Каматнaтa стапкa е фиксна и е на годишно ниво