Банката прима денарски депозити на правни лица и тоа:

  • денарски депозити по видување
  • орочени денарски депозити
  • отворен флексибилен депозит
  • денарски депозити со девизна клаузула

Каматните стапки според важечката Одлуката за политиката на каматните стапки на Банката се следните:

Денарски депозити по видување - 0.00% годишна декурзивна каматна стапка

Орочени депозити за домашни и странски правни лица на рок преку односно на:

Орочување

Годишна декурзивна фиксна каматна стапка

1 месец до 6 месеци

до 5,000,000

0,02%

од 5,000,001-10,000,000.00

0,05%

над 10,000,000.00

0,07%

над 6 месеци до 12 месеци

до 5,000,000

0,08%

од 5,000,001-10,000,000.00

0,10%

над 10,000,000.00

0,20%

12 месеци

до 5,000,000

0,25%

од 5,000,001-10,000,000.00

0,40%

над 10,000,000.00

0,60%

24 месеци

до 5,000,000

0,65%

од 5,000,001-10,000,000.00

1,20%

над 10,000,000.00

1,30%

36 месеци
до 5,000,000 1,05%
од 5,000,001-10,000,000.00 1,20%
над 10,000,000.00 1,30%
Орочени депозити за домашни и правни странски лица на рок преку однос на:    

Орочување

Годишна декурзивна променлива каматна стапка

1 месец до 6 месеци 

до 5,000,000

референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 1,47 
 п.п

од  5,000,001-10,000,000.00  референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 1,43 
 п.п
над  10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 1,41 
 п.п
над 6 месеци до 12 месеци 
до 5,000,000 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 1,40 
 п.п
од  5,000,001-10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 1,30 
 п.п
над  10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 1,20 
 п.п
12 месеци 
до 5,000,000 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 1,10 
 п.п
од  5,000,001-10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 0,90 
 п.п
над  10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 0,70
 п.п
24 месеци
до 5,000,000 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 0,65
 п.п
од  5,000,001-10,000,000.00  референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 0,50 
 п.п
над  10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 0,40 
 п.п
36 месеци
до 5,000,000 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 0,35 
 п.п 
од  5,000,001-10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 0,25  п.п 
над  10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 0,15 
 п.п
48 месеци
до 5,000,000 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата намалена за 0,15 
 п.п
од  5,000,001-10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата зголемена за 0,05 
 п.п
над  10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата зголемена за 0,20 
 п.п
60 месеци
до 5,000,000 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата зголемена за 0,30 
 п.п
од  5,000,001-10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата зголемена за 0,40 
 п.п
над  10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнена камата зголемена за 0,50 
 п.п

Отворен флексибилен депозит со фиксни каматни стапки

доколку се депонираат 10.000.000,00 ден. или над 10.000.000,00 за период од 10 дена, се пресметува

0,10%

доколку за периодот од 10 дена состојбата на депозитот не била во континуитет 10.000.000,00 ден., туку имало и помалку од 10.000.000,00, за деновите кога биле депонирани средства од 10.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,04%

за деновите кога биле депонирани помалку од 10.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,01%

на повремените депозити добиени преку тендер и депозитите на пензиските фондови Банката ќе плаќа камата по договор

доколку се депонираат 7.000.000,00 ден. или над 7.000.000,00 за период од 10 дена, се пресметува

0,08%

доколку за периодот од 10 дена состојбата на депозитот не била во континуитет 7.000.000,00 ден., туку имало и помалку од 7.000.000,00, за деновите кога биле депонирани средства од 7.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,03%

за деновите кога биле депонирани помалку од 7.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,01%

доколку се депонираат 5.000.000,00 ден. или над 5.000.000,00 за период од 10 дена, се пресметува

0,04%

доколку за периодот од 10 дена состојбата на депозитот не била во континуитет 5.000.000,00 ден., туку имало и помалку од 5.000.000,00, за деновите кога биле депонирани средства од 5.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,01%

за деновите кога биле депонирани помалку од 5.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,00%

Oрочени ненаменски денарски депозити со девизна клаузула

Орочување

Годишна декурзивна фиксна каматна стапка

1 месец до 6 месеци


до 50.000,00 EUR во денарска противвредност

0,01%

од 50.000,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,02%

над 100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,03%

над 6 месеци до 12 месеци


до 50.000,00 EUR во денарска противвредност

0,06%

од 50.000,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,08%

над 100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,10%

12 месеци


до 50.000,00 EUR во денарска противвредност

0,15%

од 50.000,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,20%

над 100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,30%

24 месеци 

до 50.000,00 EUR во денарска противвредност
0,35%
од  50.001,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност
0,40%
над  100.000,00 EUR во денарска противвредност
0,60%
36 месеци

до 50.000,00 во денарска противвредност
0,65%
од  50.001,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност
0,80%
над  100.000,00 EUR во денарска противвредност
1,00%

На орочени ненаменски денарски депозити со девизна клаузулаБанката ќе плаќа камата по   
следниве прoменливи каматни стапки: 

Орочување

Годишна декурзивна каматна стапка

1 месец до 6 месеци

до 50.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +0.62 pp

од  50.000,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +0.64 pp

над  100.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +0.66 pp

над 6 месеци до 12 месеци 

до 50.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +0.69 pp

од  50.001,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +0.76 pp

над  100.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +0.86 pp

12 месеци

до 50.000,00 во денарска противвредност

1М  Еурибор +0.91 pp

од  50.001,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +0.96 pp

над  100.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +1.01 pp


24 месеци


до 50.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +1.06 pp

од  50.001,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +1.16 pp

над  100.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +1.31 pp

36 месеци


до 50.000,00 во денарска противвредност

1М  Еурибор +1.36 pp

од  50.001,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +1.56 pp

над  100.000,00 EUR во денарска противвредност

1М  Еурибор +1.76 pp


*Доколку со промените во Еурибор, каматната стапка на депозитот падне под 0, тогаш каматната стапка на депозитот ќе се смета 0.


Банката може да договара други услови за орочување за периоди кои се разликуваат од утврдените или се работи за тендер за орочување на депозити.

Контакт телефони:
047 207-535

Факс:
047 207-513