Shërbimi për realizimin e shpejtë, të sigurt dhe të rëndomtë të aktiviteteve bankare nëpërmjet mënyrës elektronike!

Shërbimi i bankingut elektronik të Stopanska Banka sh.a. Manastir është i dedikuar për ata klientë të cilët kanë mënyrë dinamike të jetës apo të punës, të cilët duan që 24 orë, 7 ditë në javë, të kenë qasje në llogarinë e vet, të planifikojnë dhe t’i ndjekin rrjedhat moderne.

Përdorues të këtij shërbimi mund të jenë:

 • Persona fizik.
 • Persona juridik.

Shpenzimet:

Shërbimi për hapjen e një llogarie është plotësisht PA PAGESË për të gjithë përdoruesit.

Karakteristikat dhe përparësitë:

  • Qasje në gjendjen e llogarive 24 orë;
  • Qasje në mbitërheqjen e lejuar/mjetet e rezervuara;
  • Kursimi i kohës me mundësi për pagesa nga pajisja elektronike me qasje në internet;
  • Siguri maksimale! – i mbrojtur nga qasja e paautorizuar nëpërmjet përdorimit të metodave bashkëkohore të shifrimit dhe kriptimit të informatave, përdorimin e certifikatës digjitale, emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit;
  • Krijimin e shablloneve të urdhërpagesave dhe vënien në qarkullim apo me afat;
  • Arkiv elektronik të të gjitha transakcioneve, urdhrave dhe ekstrakteve të mëhershme.

   Kushtet dhe dokumentet e nevojshme:

   Nevojitet:

    • Në Bankë të keni të hapur llogari private të transakcionit;
    • Të aplikoni personalisht në degët e Bankës;
    • Të keni një dokument të vlefshëm personal (letërnjoftim apo pasaportë).

     * ka të bëjë me personat fizik


     Më shumë informata në telefonat e mëposhtëm:

     Persona fik: 047/207-562, 047/207-534, 047/207-561; 
     Persona juridik: 047/207-550, 047/207-632; 
     Mbështetje teknike: 047/207-502;
     Ose në adresën elektronike: ebank@stbbt.mk