Автомобилски
кредит

наменски, за купување на ново возило


карактеристики

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) за кредитобаратели вработени во ЈП, буџетски или финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката кои ја примаат платата/пензијата преку СТББТ или ќе потпишаат изјава дека во рок не подолг од 45 дена ќе ја префрлат платата/пензијата преку СТББТ
  • кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за кредитобаратели вработени во приватни фирми кои не ја примаат платата/пензијата преку СТББТ
  •  старосна граница - максимум 75 години на денот на достасување на кредитот 

каматни стапки

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

* За кредити над 15.000,00 еур дополнително обезбедување - меница во форма на нотарски акт.

* Не се исклучува можноста како обезбедување да се понуди недвижен имот во сооднос 2/1 со кредитот.