Автомобилски
кредит

наменски, за купување на ново возило


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

според износот на доставена про-фактура за купување на возило, намален за износот на сопственото учество

а/ 25% СОПСТВЕНО УЧЕСТВО за кредитобаратели кои ја примаат плата преку СТББТ (веќе ја прима платата или со изјава дека во рок не подолг од 45 дена ќе ја префрли платата преку СТББТ)

б/ 30% СОПСТВЕНО УЧЕСТВО за кредитобаратели кои не ја примаат платата преку СТББТ

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 84 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% за клиенти на банката
  • 1,5 % за останати клиенти

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) за кредитобаратели вработени во ЈП, буџетски или финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката кои ја примаат платата/пензијата преку СТББТ или ќе потпишаат изјава дека во рок не подолг од 45 дена ќе ја префрлат платата/пензијата преку СТББТ
  • кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за кредитобаратели вработени во приватни фирми кои не ја примаат платата/пензијата преку СТББТ
  •  старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот 

каматни стапки

1М Еурибор + 7,623 п.п. (за денарски кредит со девизна клаузула за кредитобаратели кои ја примаат платата преку СТББТ)

*7,93% СВТ за износ на кредит од 20.000 ЕУР, променлива каматна стапка (1М Еурибор + 7,623 п.п. ), рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 1,50%    

променлива референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,50 п.п. - денарски кредит (за кредитобаратели кои не ја примаат плата преку СТББТ)


Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,50 п.п. (за денарски кредити)

*10,73% СВТ за износ на кредит од 1.200.000 МКД, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,50 п.п.), рок на отплата 84 месеци, провизија за одобрен кредит 1,50% 

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

* За кредити над 15.000,00 еур дополнително обезбедување - меница во форма на нотарски акт.

* Не се исклучува можноста како обезбедување да се понуди недвижен имот во сооднос 2/1 со кредитот.