Лични податоци

Образование

Работно искуство


Обуки и семинари


Документи

Сертификати


Дозволен тип на документ: word/pdf, големина до 2Mb.

Препораки


Дозволен тип на документ: word/pdf, големина до 2Mb.

Кратка биографија/мотивациско писмо


Дозволен тип на документ: word/pdf, големина до 2Mb.

Знаења и вештини

* (1 слабо ... 5 одлично) познавање на јазикот

Се согласувам личните податоци наведени во апликацијата за работа да бидат предмет на обработка од страна на стручните служби на Стопанска Банка а.д. Битола во процесот на селекција на кандидати за вработување.

captcha